متن / HTML

سخنوران شهرستان

در اين قسمت شرح مختصري از حال سخنوران گذشته را از نظر گذرانده و با شاعران و اديبان معاصر اين ديار ادب پرور آشنا مي شويم .

آشفته بيدگلي (1297ش…) يدالله اربابي ؛ فرزند ارباب علي ؛ متولد بيدگل است .

ابن روح آراني (1265ـ 1328ق): ملا محمد رضا ؛ متخلص به ((ابن روح )) فرزند روح الامين ؛ متولد و مدفون در آران است .وي مانند پدرش در آران مكتبخانه داشته وديوان اشعارش بيشتر در مراثي اهل بيت است .

اديب بيضايي آراني (1299ـ 1352ٌ): استاد سخن ؛ ميرزا علي محمد فرزند ملا محمد رضا؛ متخلص به ((بيضايي)) در آران متولد گرديد. تحصيلات علوم قديم و جديد را درزادگاهش فرا گرفت . سپس به تهران مهاجرت كرد و در آنجا با اكثر بزرگان علو ادب همعصر خود همچون استاد سعيد نفيسي و ملك الشعرا ء بهار دوستي داشت .از آثار ادبي بيضايي ؛ ديوان اشعار اوست كه به چاپ رسيده است . مدفن بيضايي در قبرستان قدمگاه كاشان مي باشد . احمد ايزدي آراني (1302ـ1374ش): وي از منسوبين نظام وفاست كه در شعر دوستي داشته و خط شكسته نستعليق تحريري را خوب مي شناخت .

بزمي بيدگلي 0زنده قبل از سال 1238ق): ميرزا محمد صادق ؛ متخلص به ((بزمي )) از شاگردان صباحي بيدگلي بوده و اشعار زيادي سروده است .

پرتو بيضايي آراني (1248ـ1348ش): حسين بيضايي فرزند علي محمد (اديب بيضايي )؛ متخلص به (( پرتو)) متولد آران و مدفون در قبرستان فيض كاشان است . او از شاعران ونويسندگان معاصر بوده و كتابهاي (( تايخ ورزش باستان )) ؛(( تلخيص تاريخ گيتي گشاي زند))؛(( كاشانه دانش )) نيز مقالات تحقيقي و ادبي در مجلات (( يغما؛ ارمغان ؛ يادگار)) و تصحيح وتحشيه و مقدمه بر ديوان هاي ((اديب بيضايي ؛ كليم كاشاني ؛ قصاب كاشي ؛ صباحي بيدگلي )) از آثار اوست .

ميرزا يحيي بيضايي آراني : فرزند ملا محمد رضا (ابن روح )و برادر اديب بيضايي است وي يكي از مرثيه سرايان خوش ذوق بوده است .

تاج الدين محمد نوش آبادي : از فضلا و عرفاي قرن هفتم هجري كه با افضل الدين محمد مرقي (بابا افضل ) مكاتبه و دوستي داشته است .

ميرزا محمد تشكري (1270ـ1354ش): فرزند علي اكبر ؛ از مردان متدين و پرهيزگار بوده و در مدح و ثناي ائمه اطهار اشعار فراواني سروده است . حجه الاسلام آقاي علي تشكري و استاد شهاي تشكري از فرزندان آن مرحوم اند.

حيا آراني (1280ـ1315ش): خانم منوره ؛ همسر ملا محمود و مادر نظام وفا ؛ از زنان فاضله وروشنفكر آران بوده است او خط شكسته و نستعليق را نيكو مي نوشت و در شعر( حيا) تخلص مي نمود در جواني بدرود حيات گفت و برحسب وصيتش در قبرستان وادي السلام نجف مدفون گرديد.

خجسته بيدگلي : ملا عباس روضه خوان ؛ متخلص به (( خجسته ))؛ از شاعران بيدگل شمرده شده است .

داعي آراني (1193ـ1310ق):ملا محمد حسن فرزند ملا آقا باباآراني ؛ متخلص به ((داعي )) متولد در آران ومدفون در قبرستان قديم (مقابل ساختمان كنوني شهرداري آران وبيدگل ) است . ايشان به تدريس و تعليم و امامت جماعت و وعظ و ارشاد اشتغال داشته ؛ د رتهذيب نفس ؛ عبادت و خودسازي ؛ زهد وتقوا؛ قناعت و مناعت طبع زبانزد اهالي بوده است . ثه الاسلام حاج آقا محمد متوسل كه از نوادگان اوست ضمن نقل كراماتي از داعي ؛ خوشنويسي و طبع روان او را ذكر كرده و از (( ديوان قصايد)) و كتابهاي (( رياض الفنون )) (( عقايد منظوم )) و (( منظومه لغات عربي )) و منظومه صد پند لقمان (خطي ) او نام برده است . داوري آراني : سلطان ابراهيم آراني ؛ متخلص به ((داوري )) از شعراي آران كه در نيمه اول قرن يازدهم مي زيسته و است او علاوه بر سرودن شعر؛ به كار قضاوت نيز اشتغال داشته و ديوان شعري ازداوري به جا مانده است.

ذكائي بيضايي آراني (1283ـ 1365ش): ميرزا نعمت الله بيضايي ؛ متخلص به ((ذكاوي )) فرزند ملا محمد رضا و برادر اديب بيضايي ؛ از شاعران و نويسندگان معاصر است كه در زمينه هاي مختلف نوشته و تاليف دارد. (( حقوق بين الملل ))؛(( طليعه آثار انجمن ادبي تهران )) ؛(( تذكره چهل و هشت از شعراي معاصر )) ((قصص الشعراء)) ؛(( نقد الشعر ))؛(( زنان شاعره ))؛(( تدكره خوان نعمت ))؛(( تذكره شاعران آران ))L( ديوان اشعار))؛((زندگي مير عزاي كاشي ))؛(( تذكره شعراي گمنام ))؛و..از آثار مطبوع اوست .

ربطي بيدگلي : از شعراي اواخر دوران صفويه است كه ماده تاريخي از سروده هاي وي را مرحوم ميرزا محمد رضا فلاح آراني از روي يكي از سنگ قبرهاي قبرستان مابين آران و بيدگل نقل كرده است .

روح الامين آراني (1225ـ1288ق): ملا محمد آراني ؛ متخلص به ((روح الامين )) ؛ فرزند ملا علي اكبر متولد و مدفون در آران است . وي تحصيلات علوم قديمه را در زادگاهش و اصفهان گذراند. در بازگشت به آران به پاسخگويي مراجعان در امور شرعي پرداخت و اولين مكتبخانه را داير كرد. اشعارزيادي سروده كه به مرور زمان يادداشتهاي آن از بين رفته و فقط يك قصيده از او باقي مانده است .

سرشار آراني 0زنده قبل از سال 1297ق): ميرزا علي اصغر آراني ؛ متخلص به ((سرشار)) از شاعران وطبيبان و خطاطان آران بوده است .

سهيل آراني (13021ق): محمدرضا فرزند عبدالهادي ؛ متخلص به ((سهيل )) متولد و مدفون در آران واز شاگردان ملا محمد نراقي بوده است .

صباحي بيدگلي (…ـ1213ق): حاج ملا سليمان بيدگلي ؛ فرزند ملا عبدالهادي ؛ متخلص به ((صباحي )) از شاعران بزرگ و تواناي قرن دوازدهم است در علوم نجوم ؛ رياضيات و ادبيات فارسي و عبي تبحر داشته است . هاتف ؛ عاشق ؛ مشتاق ؛ رفيق اصفهاني از دوستان وي و بزمي بيدگلي و فتحعلي خان صبا كاشاني و ميرزا صادق وقايع نگار معروف به هماي مروزي از شاگردان او بوده اند. صباحي از رهبران سبك بازگشت است . مدفن او در قبرستان جنب شاهزاده حسين بيدگل است .ديوان شعر صباحي به چاپ رسيده و تركيب بند او در واقعه كربلا از بهترين اشعار اوست .

ضيائي آراني : ملا محمد حسن عطار آراني متخلص به ((ضيايي )) از شعراي اواخر قرن سيزدهم هجري قمري است .

فائز بيدگلي ( زنده در سال 1076ق): از شعراي بيدگل كه در زمان صفويه مي زيسته است از وي ماده تاريخي در باره آب انبار محله توي ده بجا مانده كه بر روي سنگ حكاكي و بر جرز آن آب انبار نصب شده است .

ملا فاطمه آراني : از زنان شاعره آران در عصر قاجار است كه علاوه بر سرودن شعر؛ مكتب داري و روضه خواني مي كرده است .

ملا فضل علي نصر آبادي : از شعراي قرن سيزدهم و اهل نصر آباد كوير است .مثنوي وي به نام (( گيتي افروز )) در مدح حضرت رسول (ص) به صورت خطي باقي مانده است . فلاح آراني (1306ـ1380ق): محمدرضا فرزند حاج علي اكبر؛ متخلص به ((فلاح )) و((رضا) نوه دختي سهيل؛ متولدآران و مدفون در جوار بقعه محمد هلال بن علي است او در ادبيات و رياضيات متبحر و از خطاطان معروف و بنام كه در نوشتن با خط ناخني ؛ مهارت تمام داشته است .بناي مدارس له سبك جديد در آران و بيدگل از يادگار هاي اوست .

حسن بيدار مغز (فهيمي )آراني (1300ـ1373ش): از شاعران معاصر كه تحقيقاتي پيرامون قدمت آران نموده و دفاتر شعر او به صورت خطي بجا مانده است .

مايل آراني (1292ـ1354ش): شيخ محمد سلطان محمدي آراني ؛ متخلص به ((مايل )) فرزند كدخدا حسين ؛ متولد آران و مدفون در آستان محمد هلال بن علي است . اوشاعري روشندل و داراي حافظه أي قوي بود . بيش از سه هزار بيت قصيده ؛ غزل ؛ مدح و مراثي داردكه بصورت مخطوط و پراكنده موجود است .

متوسل آراني (1264ـ1351ش)‍: حاجي آقا محمد متوسل آراني ؛ فرزند ملا محمد حسن متخلص به ((متوسل )) از صالحان و واعظان ونيكوكاران معروف آران بوده است وي ضمن كسب و كار به اقامه نماز جماعت و تعليم قرآن و احكام اشتغال داشته و شعر نيز مي سروده است . سالهاي آخر عمر به قم مهاجرت نمود و پس از وعظ و ارشاد در آنجا به رحمت ايزدي پيوست مدفن او د رقبرستان ابوحسين قم واقع است .

موسوي آراني (1304ـ1368ش):سيد شهاب الدين موسوي متخلص به ((موسوي )) فرزند سيد علي اكبر ؛ متولد و مدفون در آران ؛ از شاعران معاصر بوده كه مجموع اشعار او به صورت پراكنده و مخلوط بجا مانده است .

نداف آراني : علي اكبر عرشي آراني ؛ متخلص به ((نداف )) ازشاعران بذله گويي قرن دوازدهم است.

نظام وفا آراني ( 1266ـ1343ش): نظام وفا فرزند ملا محمود (امام جمعه ) در آران متولد گرديد دوره هاي علوم قديم و جديد را در آران و كاشان و تهران و عتبات مقدس گذراند و پس از آن در تهران سكونت گزيد. شغلش معلمي و منزلش محفل ادبيان و نويسندگان بود. او به زبانهاي خارجي آشنايي داشت . از طبع سرشار و قلم روان او ((يادگار اروپا؛ دل ؛ حبيبو رباب ؛ ستاره و فروغ ؛ آماج دل ؛ روان شناسي ؛ منطق ؛ نمايشنامه فروز و فرزانه ؛ گذشته ها و مجله وفا (در چندين شماره ) در خور ذكر است . مدفن نظام وفا در شهر ري ؛ در جوار حضرت عبدالعظيم و رواق شهيد حاج اسماعيل رضايي واقع است .

نگاهي آراني (…ـ2/979ق): او در فن نظم بي نظير بوده و مدت سي سال به نظم مثنويات پرداخته است . از مثنويهاي او (( مختارنامه )) در سي هزار بيت (( مهر و مشتري )) در جواب مولانا محمد عطار است . وي در آران مدفون و اشعار او (( هميشه بهار)) و ((خلاصه الاشعار ))امده است .

ملا نوروز علي آراني : از شعراي عهد قاجار كه درشعر ((بسم الله )) تخلص مي كرده و اشعار او بيشتر به زبان محلي بوده است. واصف بيدگلي (…ـ1377ق): استاد فرج اله صديقيان ؛ متخلص به (( واصف)) از شاعران و مرثيه خوانان ائمه اطهار ؛ متولد و متوفي در بيدگل است . از وي ديوان شعر باقي مانده است .

وصاف بيدگلي (1290ـ1330ق): محمدرضا فرزند جعفر ؛ متخلص به ((وصاف )) از ادبا و شعراي معروف بيدگل است در طب و نقاشي نيز مهارت داشته و كتابچه أي بنام (( چراغان )) در 162صفحه در جغرافيايي بيدگل تاليف و در سال 1310ق به خط ميرزا ابوطالب فرزند ميرزا ابولقاسم طباطبايي به رشته تحرير در آورده است ديوان شعر وصاف به همت آقاي نصرت الله اربابي به زينت چاپ آراسته گشته است .آرامگاه وصاف در محله خانقاه (دوست محمد ) بيدگل واقع است .

از شاعران معاصر؛ استاد شهاب تشكري آراني كه دو دفتر از اشعارش ( نمك كوير و نسيم عاطفه ) به چاپ رسيده و آقايان محمد عظيمي بيدگلي ؛ محمد رجائي ؛ عباس و حسن امينيان ؛ صباحي بيدگلي ؛ اميني نوش آبادي ؛ سرافرازي ؛ عظيم زاده آراني و…قابل ذكرند. نويسندگان معاصر: در اين قسمت نام برخي از استادان و نويسندگان معاصر شهرستان را كه آثار قلمي انان به صورت كتاب يا مقاله به زيور طبع آراسته گريده است .

دكتر غلامرضا اسلامي بيدگلي : استاد دانشگاه؛ سردبيرمجلات علمي دانش حسابداري و روش تحقيقات مالي و نويسنده مقاله هاي ((حسابرسي مديريت ؛ مروري بر تئوري هاو خط مشي ها ؛ تقسيم سود))و..

عباس اسلامي نژاد: نويسنده كتاب ((اثر پذيري حافظ از قرآن و حديث)) و مقاله : عزاالدين محمود كاشاني .

دكتر عباس اقبالي (ابوزيد آبادي ): استاديار دانشگاه و نويسنده ((شرح حال سيد حميري))و((رثا در فرهنگ شيعه ))

مهندس سيف الله امينيان : كارشناس آثار تاريخي و مواريث فرهنگي و نويسنده مقاله هاي ((خاندان ابي طاهر كاشاني )) ؛((هنرمندان خاندان غفاري كاشان ))؛(( نگاهي به تاريخچه عزاداري و محرم در آران وبيدگل ))؛(( خانه هاي تاريخي كاشان )) و مولف تذكره خوشنويسان كاشان (نسخه خطي ).

علي باقي نصرآبادي : استاد دانشگاه و نويسنده كتاب ((فهرست موضوعي آثار استاد شهيد مطهري ))؛(( فروغ انديشه ها))و…

بهرام بيضايي (از نوادگان روح الامين آراني ): كارگردان سينما و نويسنده كتابهاي (( هيچكاك در قاب )) ؛(( روز واقعه ))؛(( آوازهاي ننه آرسو))؛(( مرگ يزد گرد)) و فيلمنامه هاي ((مسافران )) ـ (( باشو غريبه كوچك )) و مقالاتي در باره تعزيه در ايران و دهها مقاله و كتاب ديگر .

اعظم جلالي آراني : كارشناس ارشد مهندس شيمي پيشرفته و كارشناس ارشد صنايع غذايي نويسنده مقالات تخصصي و علمي در رشته شيمي .

محمد دهقاني : روزنامه نگار و نويسنده مقالات متعدد در جرايد كشور.

دكتر محمد رضا سركار: استاد دانشگاه و نويسنده مقاله هايي در باره آموزش و پرورش تطبيقي و مقايسه آموزش و پرورش ايران و ژاپن .

حسين سعدي : مدرس و نويسنده مقاله هاي : نگاهي به فرهنگ و تمدن ؛ تفكر علي ؛ سنگ تمام عيار بناي شخصيت و…

دكتر شاهين شايان آراني : استاد دانشگاه و نويسنده كتاب ((سرمايه گذاري ؛ تئوي و مسايل آن )) و ترجمه مقاله هاي متعدد در زمينه بازار ؛ سرمايه و…

دكتر ابوالفتح شجاعي آراني : متخصص ميكروب شناسي مواد غذايي و صاحب مقالات و تحقيقات .

دكتر حبيب الله عظيمي : استاد دانشگاه ؛ محقق و نويسنده ((فهرست نسخ خطي كتابخانه ملي ايران (ج12؛13))

دكتر حسين عظيمي (آراني ): از چهره هاي برجسته دانشگاه و نظريه پرداز در مسائل اقتصادي و نويسنده كتابهاي ((مدارهاي توسعه نيافتگي د راقتصاد ايران )) ـ (( تورم ))ـ(( اقتصاد سنجي )) و حدود هشتاد مقاله در موضوعات مختلف اقتصادي . جعفر عسكري : استاددانشگاه مولف كتاب (( دستور توصيفي زبان انگليسي )).

حسين عليجان زاده : دبير ؛ شاعر ونويسنده كتاب (( زبان كوير )).

حسين فرخ يار: مولف كتابهاي (( مشاهير كاشان ))؛ (( سيماي هلال ))؛(( بهشتي در حاشيه كوير )) ؛(( مشهد اردهال )).

دكتر حسن كرباسي : استاد دانشگاه و متخصص علوم رفتاري و نويسنده مقاله : (( رويكرد روان شناسي در قيام امام حسين عليه السلام ))؛(( نقش نماز در جلوگيري از بزهكاري ها))و…

عبدالله مسعودي : استاد دانشگاه و نويسنده : (( شرح و تصحيح ديوان ابوتراب فرقتي )) ؛(( اصول و فنون مشاوره و راهنمايي ))و…

عباس معدن دار: استاد دانشگاه و مولف كتاب ((وقف و آثار تربيتي آن )).

مصطفي معيني : نويسنده كتاب (( ساختار اجتماعي لبنان و آثار آن )) و مقاله (( ااصل نود؛ اساسي ترين اهرم نظارت مجلس بر اجراي قوانين)).

سعيد منصوري : استاد دانشگاه و مولف كتابهاي ترجمه و شرح كتاب ((لمعه ))و((فقه تطبيقي ))؛(( قاعده درء))؛(( گزيده علم اصول ))و…

حجه الاسلام عبدالله موحدي بيدگلي : استاد دانشگاه ؛ شاعر و نويسنده كتاب ((ملاحبيب الله شريف كاشاني )) از مجموعه ديدار با ابرار و مصحح چند اثر خطي ملا حبيب الله و مقالات (( مباني تعليم و تربيت ))؛(( تعبد ولايت فقيه ))و…

ميثم نمكي : مولف كتاب ((برگي از دفتر كوير ))و مقاله هاي (( انديشه الهي درفرهنگ عاشورا))؛(( انديشه از زاويه أي ديگر ))؛(( جلوه معرفت ))؛(( عناصر اساسي معرفت اد بي ))و…

دكتر محمد يگانه آراني : از نويسندگان محقق وصاحب كتابهاي ((فجر انديشه ))؛(( براي آغازي نوين در فلسفه ))؛(( فكر بزرگتر و جهان بزرگتر))و… نگارنده (حبيب الله سلماني ): مولف كتابهاي ((سيماي كاشان ))؛(( كتابنامه كاشان ))؛(( يادواره شاعران آران ))(( ماه كوير ))؛(( دو گوهر درخشان ))؛(( نگاهي به آران وبيدگل ))؛( جزوه حاضر ) و مقالاتي با عنوان : حديث دوست ( فيض كاشاني ) وفريده الاسلام (شيخ علي كاشاني )؛ صلاي صلابت (شهيد غفاري )؛ اسوه اخلاص ( استاد رضا روزبه )و..

پنج شنبه 28 شهریور ماه 1398
ورود |عضويت
  جستجو در اخبار
جستجو 

Copyright (c) 1398/06/28 پرتال مدیریت جهاد کشاورزی آران و بیدگل
پرتال سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا