بازگشت به صفحه اصلي

اهم مشكلات  و مسائل بخش كشاورزي شهرستان آران وبيدگل

1-      افزايش قيمت كود و نهاده هاي كشاورزي

2-      افزايش قيمت نهاده هاي دام وطيور

3-      عدم اجراي طرح آمايش سرزمين، تمام قوانين در بخش كشاورزي در كشور يكسان ميباشد و مزيت هاي نسبي در نظر گرفته نمي شود. مانند قوانين امور اراضي كه مناطق كويري كه از نظر آب وخاك اراضي كلاس 3 .4 هستند با اراضي كلاس 1 از نظر مقررات يكسان مي باشدو با متخلفين يكسان برخورد مي شود. در صو.رتي كه در ماده 1 قانون توجيه اقتصادي بايد در نظر گرفته شود.

4-      عدم برخورداري كشاورزاتن از بيمه تامين اجتماعي كه كشاورز پس از يك عمر زندگي عزتمندانه مدد جوي كميته امداد امام خميني مي گردد.

5-      قوانيني كه در مجلس شوراي اسلامي به تصويب ميرسد، در عمل اجرا نمي گرددمانند قانون جلوگيري از خرد شدن اراضي كشاورزي كه كمتر از حد نصاب فني و اقتصادي ممنوع مي باشداما در عمل خرد ميگردد. هرچند سند مشاعي صادر ميگردد، در  واقعيت اراضي از كاربري كاورزي خارج مي گردد.

6-      تبديل روستاها به شهر جديد و توسعه شهرها با اين روال كشاورزي را نابود مي نمايد.

7-      قانون حفظ كاربري اراضي كشاورزي و باغي در اراضي كه صرفه اقتصادي دارد براحتي تغيير داده ميشود و سختگيري بيشتر در مناطقي مي باشد كه از نظر كارشناسان كشاورزي توليد محصول از اراضي كويري و شور ظلم به زمين و سفره آبهاي زير زميني است.

8-      در مزارعي كه قوانين اصلاحات ارضي جاري گرديده و سند به نام كشاورز صادر گرديده است به چه دليل سازمان جنگلها يا مسكن و شهرسازي اسناد را باطل و بنام دولت مي نمايدو بعداً زمينها را به سرمايه داران تحويل ميدهد.

 

 

پنج شنبه 22 آذر ماه 1397
ورود |عضويت
پیوندهای مرتبط با کارکنان
   
پیوندها
   
Copyright (c) 1397/09/22 پرتال مدیریت جهاد کشاورزی آران و بیدگل
پرتال سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا